”Yoga är vetenskapen om ett sunt sätt att leva, och är därför tänkt att integreras i det dagliga livet.”
– Swami Satyananda Saraswati

Yoga betyder förening eller sammanlänkning.
Med enkla och djupgående tekniker samt inre förhållningssätt ökar vi medvetenheten om hela personligheten – kropp, tankar, känslor, handlingar, drömmar och själ.

Yoga är en levande tradition med rötter i Indien.  Genom att utöva yogans tekniker utvecklas ett harmoniskt samspel mellan kropp, sinne och själ vilket i sin tur leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar. Förståelsen för sambandet mellan personlighetens alla aspekter utvecklas och det väcker kroppens förmåga till självläkning. Därmed ökar upplevelsen av glädje, harmoni och balans.

Yoga har genom årtusenden bevarats, systematiserats och utvecklats och varit ett sätt för människan att nå hälsa, balans och uppleva inre glädje.

Idag kommer människor till yogan av flera olika anledningar: för att lära sig hantera stress, ryggont, för mental och fysisk träning, men också som ett sökande efter ett sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att hantera problem, konflikter, hälsa och relationer. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd.

Alla kan välja de övningar och delar av yoga som passar just dem. Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Det är den egna, subjektiva upplevelsen och syftet som är det viktiga: därför kan yoga vara olika saker för olika människor.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment – yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande djupavslappning (Yoga Nidra) och sittande meditation.

Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Att tänka på

  • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet.
  • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan.
  • Undvik att dricka vatten under klassen – det är dock bra att dricka före och efter.
  • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen.
  • I yogarummet praktiserar vi mouna, ”medveten tystnad” – undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Asanas - positioner & rörelser

Varje klass inleds med asanas – fysiska övningar som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältningsfunktioner och körtelsystemet.

Förutom de klassiska yogaställningarna lär vi inom Satyanandayoga-traditionen ut en speciell serie övningar (pawanmuktasana) som frigör spänningar och ökar rörligheten i lederna. Dessa övningar är lätta och kan utföras av alla utan svårighet. Trots att de ibland till synes verkar väldigt enkla, är de mycket effektiva och förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.

Enligt yogas synsätt hör kropp och sinne mycket nära samman – sinnet påverkar kroppen och kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning – det är lika mycket ett förhållningssätt och ett sinnestillstånd.

Det som definierar en asana är att den är bekväm och stadig. Asana frigör blockeringar i kroppens energiflöde, vilket leder till att prana (livsenergi) kan strömma fritt och jämnt i kroppens energikanaler (nadi). Enligt yoga är det en förutsättningen för balans i kropp och sinne.

Pranayama - andningstekniker

Efter asanas utövas pranayama, olika typer av andningsövningar, som syftar till att frigöra och öka prana (livsenergi). De ger ökad energi och vitalitet. De har också en lugnande inverkan på sinnet och förbereder sinnet för meditation.

Jämn, långsam och rytmisk andning skapar lugn i sinnet och emotionell och mental avslappning kan ske. Djup andning ökar endorfinhalten i kroppen, vilket i sin tur leder till att lättare kunna hantera smärta. Endorfiner är också en del i mekanismen för att avlägsna rädsla och ångest.

Andningen speglar ofta människans mentala och emotionella tillstånd. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro.

Uppmärksamhet på andningen leder också till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.

Yoga Nidra - djupavslappning

Yoga nidra är en djupavslappningsteknik som görs liggande. Under yoga nidra är avslappningen så djup så att kroppen sover och sinnet slappnar av samtidigt som medvetandet är fullt närvarande och vaket.

Yoga nidra kommer från den tantriska traditionen och är en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning. Den löser upp fysiska, mentala och emotionella spänningar.

Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Det medför att yoga nidras användningsområden är många och kan effektivt användas för självpåverkan.

Meditation

Efter asanas, pranayama och yoga nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget – meditation. Meditation (dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (rajayoga, kundaliniyoga, jnanayoga m fl)
Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.

”It will be a process of self discovery and when you have discovered yourself, nothing remains to be known.”
– Swami Niranjananda Saraswati

Vi lär ut ett stort antal klassiska meditationer, men tre av de viktigaste är hämtade från klassisk och tantrisk yoga: Ajapa Japa, Antar Mouna och Trataka.

Gemensamt för dessa meditationer är att de utnyttjar sinnets tendens till att vara i ständig rörelse för att uppnå stillhet. Meditationerna lärs ut i flera steg, både nybörjare och avancerade utövare får möjlighet att utvecklas.

Mantra

Mantra betyder ”kraften som befriar sinnet” och är ljud, ord och stavelser som när de upprepas kan få sinnet att släppa taget om vardagens bekymmer och upprepande mentala mönster. När dessa tankemönster upphör blir sinnet stilla och tyst. I denna tystnad infinner sig känslor av frid och sann glädje.

Kirtan är en meditationsform där vi använder mantras. Att utöva kirtan väcker glädje, spontanitet och inre frid. Kirtan är en del av bhaktiyoga och används för att balansera emotioner. Syftet med kirtan är att gå in i meditation, att etablera en kommunikation med vårt innersta väsen.

Man kan sjunga kirtan ensam – gärna i samband med sin yogautövning – men kirtan har större effekt om man sjunger i grupp.

”Musik är så kraftfullt att det kan befria ditt jag. Genom kirtan kan du nå den högsta punkten av andlig upplevelse.”
– Swami Satyananda

”Det finns en inre musik i ditt hjärta, som fortgår ständigt oberoende av yttre omständigheter. Låt den inre musiken vägleda ditt liv; följ den inre symfonin. Men du kan höra den bara om du gör dig öppen och mottaglig för den.”
A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya

Maha Mrityunjaya mantra är ett viktigt healingmantra i yogatraditionen och har praktiserats i flera tusen år. 

Gayatri mantra är ett av de viktigaste mantras för att väcka intuition och visdom.

I Satyananda Yogatraditionen rekommenderas att vi sjunger dessa mantras 11 ggr varje morgon.

Satyananda Yoga

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga uppmuntrar till en yogisk livsstil och vi undervisar i förhållningssätt från Jnanayoga (kunskapens väg), Bhaktiyoga (hjärtats och känslornas väg), Karmayoga (det osjälviska tjänandets väg) och andra yogaformer som hjälper utövaren att inkludera alla delar av livet på ett sätt som främjar personlig och andlig utveckling.

Satyananda Yoga har sina rötter i klassisk yoga och inkluderar fem klassiska yogaformer:

  • Hathayoga – för att balansera och stärka kropp och sinne.
  • Karmayoga – för närvaro, uppmärksamhet och generositet, meditation i handling.
  • Rajayoga – för förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av inre förhållningssätt, avslappning, koncentration och meditation.
  • Bhaktiyoga – för känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.
  • Jnanayoga – för mental stabilitet, visdom och självinsikt.

Det finns möjlighet för var och en att hitta den form och inriktning i yoga som passar den egna individens behov och ambitioner bäst.

Satyananda Yoga passar för alla åldrar och alla nivåer, och ger redskap till hälsa, sinnesro, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla medveten närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu – kropp, tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip och en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Medvetenhet och avslappning är två viktiga komponenter i yoga. Att vara medveten innebär att vara närvarande i det som sker nu – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Med hjälp av teknikerna löses dessa upp från grunden.

Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer – Yoga Nidra.

Våra inspiratörer

Satyananda Yoga är ett system av yoga utvecklad av Swami Satyananda och hans tradition av lärare som inkluderar övningar från uråldriga och traditionella källor. Den klassiska formen av yoga har förts vidare och i viss mån anpassats till den moderna människan av flera indiska yogamästare som Swami Sivananda, Swami Satyananda och Swami Niranjanananda.

Swami Sivananda Saraswati

Swami Sivananda Saraswati (Swami Satyanandas guru) föddes i Pattamadai (Tamil Nadu) 1887. Efter en tid som läkare i Malaysia gav han upp sitt arbete för att söka efter en guru vid foten av Himalayabergen. Han bosatte sig i Rishikesh och initierades i Dasnami Sannyasa-traditionen 1924 av Swami Vishwananda Saraswati. De följande åren skrev han flera hundra böcker och artiklar om yoga och andra andliga ämnen för att inspirera och introducera dessa för vanliga människor över hela världen.

Swami Sivananda reste också ofta runt i Indien för att inspirera folk att praktisera yoga och leva ett mer andligt liv. Han grundade Divine Life Society i Rishikesh 1936, Sivananda Ayurvedic Pharmacy 1945, Yoga Vedanta Forest Academy 1948 och Sivananda Eye Hospital 1957. Swami Sivananda räknas av många som en av Indiens största andliga mästare under det föregående århundradet. Hans motto var: Serve, Love, Purify.

Swami Satyananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati föddes i Almorah 1923. Han initierades av sin guru Swami Sivananda Saraswati i Rishikesh till ett liv som swami i Dasnami Sannyasa-traditionen 1943. Han levde tillsammans med Swami Sivananda de följande 12 åren.

1955 lämnade han Rishikesh för att under flera år resa runt i Indien som en vandrande asket eller tiggarmunk. 1956 grundade han International Yoga Fellowship, och 1963 Bihar School of Yoga. Under 60-, 70- och 80-talen reste han runt i stora delar av världen för att sprida kunskapen om yoga till så många människor som möjligt. Under den här tiden skrev han mer än 80 böcker om yoga, tantra och meditation. År 1984 grundade han Sivananda Math, en institution för att hjälpa svaga och fattiga i samhället. Samma år grundade han också Yoga Research Foundation, en organisation för vetenskaplig forskning om yoga och meditation.

1988 drog han sig tillbaka och bodde i en liten by i nordöstra Indien. I december 2009 gick han bort, i sitt ashram i Rikhia. Han var en andlig inspirationskälla för yogautövare världen över, men arbetade också för att stödja den lokala befolkningen och förbättra deras levnadsförhållanden.

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Niranjanananda Saraswati föddes 1960 i Rajnandgaon i Madhya Pradesh i Indien. Vid fyra års ålder började han på Bihar School of Yoga (BSY) i Munger. Vid tio års ålder, 1970, blev han initierad till Dasnami sannyasa.

Under 1970-talet bodde Swami Niranjanananda i många ashrams och yogacentra i Nord- och Sydamerika, Europa och Australien. År 1983 blev han återkallad till Indien av Swami Satyananda. År 1988 lämnade Swami Satyananda över ledningen av den världsomspännande organisationen Satyananda Yoga till sin efterträdare Swami Niranjanananda. 1994 grundade han Bihar Yoga Bharati, Institute of Advanced Studies in Yogic Sciences (BYB) i Munger i Indien, som en pedagogisk och välgörenhetsinstitution för avancerade studier i yogavetenskap.

Swami Niranjanananda har författat mer än tjugo böcker och leder nationella och internationella kurser. Hans kosmopolitiska bakgrund har bidragit till hans förståelse för människor och deras speciella behov, oavsett vilket samhälle och livsmiljö de kommer ifrån.

Swami Satyasangananda Saraswati

Swami Satyasangananda Saraswati föddes 1953 i en liten stad Chandernagore i West Bengal i Indien. Efter inre uppvaknanden i tidig ålder, vilka ledde henne till hennes guru, Swami Satyananda Saraswati, blev hon initierad i Dasnamitraditionen den 6 juli 1982 vid Ganga Darshan i Munger, Indien.

Hon reste sedan med Swami Satyananda Saraswati under många år i hela världen. Hon har skrivit flera böcker om yoga och tantra.

Sedan 1989 har hon dedicerat sig själv till att uppfylla sin gurus vision om att stödja de mest utsatta i samhället genom Sivananda Math, en organisation som hjälper fattiga och svaga i samhället, grundad av hennes guru Swami Satyananda Saraswati. Outtröttligt och med en oavbruten styrka förverkligar hon Swami Sivananda Saraswatis motto: Serve, Love, Give.

1 januari 2007 blev hon utsedd till Peethadhishwari i Rikhiapeeth av Swami Satyananda Saraswati. Hon bor i Rikhia men reser också runt och håller seminarier om yoga och tantra i Indien och övriga världen.

Lavandula Yogaskola

Yoga i Katrineholm

Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Epost: lena@yogakatrineholm.se

Telefon: 070-874 62 96